تعهد 16 میلیون یورویی آلمان و اتحادیه اروپا برای حمایت از توسعه آموزش فنی و حرفه ای در غنا

تعهد اروپا به غنا

به گزارش معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ، آلمان و اتحادیه اروپا 16 میلیون یورو را برای حمایت از توسعه آموزش و آموزش فنی و حرفه ای (TVET) از طریق پروژه پیمان بین اتحادیه اروپا و غنا برای توسعه و آموزش فنی مهارت ها متعهد می‌کنند. پروژه پیمان مهارتی اتحادیه اروپا و غنا یک اقدام مشترک بین وزارت همکاری اقتصادی و توسعه فدرال آلمان و اتحادیه اروپا با همکاری دولت غنا است.

هدف از اجرای این پروژه، حمایت از راهبرد دولت غنا برای تقویت و توسعه آموزش فنی و حرفه ای به عنوان ابزاری برای رفع شکاف مهارت ها و توانمند سازی نیروی کار و همچنین کاهش نرخ بیکاری در این کشور عنوان گردیده است.

 این پروژه چهار ساله با حمایت مالی 10 میلیون یورویی توسط دولت آلمان و 6 میلیون یورویی از سوی اتحادیه اروپا تامین می‌شود و توسط GIZ غنا با همکاری کمیسیون آموزش فنی و حرفه ای، خدمات آموزش فنی و حرفه ای غنا و سایر بازیگران بخش خصوصی و دولتی اجرا خواهد شد.