معرفی باشگاه تعالی صادرات ایران

نمایش ویدیو درباره لوگو باشگاه تعالی صادرات ایران
فهرست مطالب

برنامه ها

 • شناسایی، جذب و تدوین بانک اطلاعاتی جامع شرکت های فعال و مستعد صادراتی کشور
 • طراحی و تدوین پلتفرم های هوشمند تسهیلگری صادراتی – مالی ،حمل و نقل ،گمرکی
 • طراحی و سازماندهی دپـارتمان تخصصی تجاری – سوخت و انرژی، مهندسی مالی
 • طراحی و سازماندهی اعزام و جذب هیئت‌های تجاری با هدف توسعه تعاملات
 • توسعه مرکز پردازش و تجاری سازی ایده‌ها و نوآوری‌های دانش‌بنیان
 • طراحی و توسعه سامانه متمرکز و هوشمند ارایه خدمات تسهیلگری
 • ایجاد و توسعه شبکه های تجاری در بازارهای هدف صادراتی

ماموریت ها

 • ارایه خدمات تجاری سازی، تحقیقات بازار و شناسایی شاخص های بازار
 • ارائه فضاهای نمایشگاهی فیزیکی و مجازی در مراکز تجاری بازار هدف
 • بـازارسـازی، بـازاریـابی و طراحی استراتژی های متنوع ورود بـه بـازار
 • هماهنگی و برگزاری نشست های تجاری درداخل و خارج
 • ارایه خدمات مشاوره ای قــراردادی و حقوق بیـن الملل
 • ارایه خدمات لجستیک، حمل و نقل و بیمه
 • هماهنگی و برگزاری رویدادهای تجاری
 • ارائه راهکارهای مالی، بانکی و پولی
ارزش های باشگاه تعالی صادرات ایران

ظرفیت ها و قابلیت ها

 • بهره مندی از متخصصین داخلی و خارجی در حوزه های مختلف تعاملات تجاری
 • حضور شبکه ای در بازار هدف در قالب مراکز تجاری و پایگاههای صادراتی
 • استفاده از سامانه های هوشمند در تسریع و پیشبرد تعاملات تجاری
 • بهره مندی از مکانیسم های نوین و هوشمند دیجیتال