همایش معرفی فرصت های تجاری کشورهای غرب آفریقا

فرصت های تجاری غرب آفریقا

سه شنبه سوم آبان ماه ۱۴۰۱
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن خلیج فارس

محورهای همایش:
شناسایی ظر فیت های تجاری و اقتصادی منطقه غرب آفریقا
معرفی استراتژی های ورود به بازار آفریقا
اهداف ملی در صادرات به بازار آفریقا

امروز هیچ کشوری در جدائی کامل از کشورهای دیگر زندگی نمی کند. منابع اقتصادی، تکنولوژی و سطح زندگی افراد یک کشور بستگی نسبی به راهکارهای تجارتهای بین المللی دارد که بوسیله جریان مفصلی از کالاها، خدمات، محصولات و … به هم مربوط می شود به همین منظور یکی از مهمترین اهدافی که می توان در بازار بین المللی جستجو کرد، ایجاد تجارت بر افزایش سرمایه، توسعه در تولید، ادغام در بازارهای کشور مقصد و کمک به کشورهای در حال توسعه یا حتی تامین مایحتاج کشورهای مصرف کننده می باشد. تجارب موفق کشورهای پیشرفته و پیشرو در عرصه های صنعتی و اقتصادی، حاصل تلاش و توجه آنها به توسعه صادرات و افزایش سهم آنان در تجارت جهانی است. بر اساس تجارب و سابقه چند سال اخیر و نیز موارد کارشناسی شده، همینطور با توجه به سیاست دولت دردستیابی به اهداف عالیه در امر صادرات، وظیفه و رسالت هر یک از واحدهای وابسته و مستقل است که به هر ترتیب ممکن در این امر مهم تلاش کنند.
بنابر این تیم کارشناسی مرکز تجاری ایران در غنا با شناسایی غالب چالش های صنایع کوچک و بزرگ در زمینه صادرات منجمله بازارهای جدید تجاری و تسهیل امور بازرگانی و حقوقی، با هدف «انتقال اطلاعات » در زمینه بازارهای مساعد برای فعالیت و البته «معرفی فرصت ها» با تکیه بر پشتیبانی علاقه صاحبان مشاغل اقدام به برگزاری همایش نمود. مرکز تجاری ایران در غنا به عنوان نماینده رسمی «سازمان توسعه تجارت » با هداف «معرفی پتانسیل های مثبت » و بسترهای آماده با کشورهای غرب آفریقا و نیز ایجاد ارتباط نزدیک با صنایع کوچک و بزرگ به عنوان هماهنگ کننده و برگزار کننده این همایش برنامه خود را عملیاتی نمود.

گزارش تصویر همایش معرفی فرصت های تجاری کشورهای غرب آفریقا

خانهمعرفی خدماتتماس